Het besef van duurzame energie groeit wereldwijd, en Vlaanderen neemt hierin een belangrijke stap door de vergoedingen voor overtollige zonne-energie voor huurders te verlengen. Laten we eens inzoomen op deze ontwikkeling en begrijpen wat dit betekent voor huurders en verhuurders in Vlaanderen.

Nieuwe Berekeningswijze voor Zelfverbruik

Met de opkomst van digitale meters en gewijzigde tarieven was aanpassing in de berekening van vergoedingen noodzakelijk. Voorheen kon bij de terugdraaiende teller tot 100 procent van de geproduceerde stroom door huurders worden gebruikt. Met digitale meters is dit percentage echter gedaald naar slechts 30 tot 35 procent. Deze aanpassing heeft geleid tot een herziening van de vergoedingsstructuur, waarbij het stimuleren van zelfverbruik centraal staat.

Stimuleren van Zelfverbruik

Het doel van de herziene berekeningswijze is het aanmoedigen van zelfverbruik bij huurders. Door een deel van de besparingen op de energierekening terug te vragen als vergoeding, worden huurders gestimuleerd om meer van de geproduceerde zonne-energie zelf te benutten. Dit bevordert niet alleen de financiële situatie van huurders maar draagt ook bij aan een efficiënter gebruik van groene energiebronnen.

Vermarkten van Overtollige Energie

Een interessante ontwikkeling is het vermogen van sociale verhuurders om overtollige zonne-energie te vermarkten. Dit betekent dat de opbrengst van niet-verbruikte zonnestroom niet alleen aan de bewoner ten goede komt, maar ook kan worden ingezet voor andere doeleinden. Door zich te registreren als netgebruiker op het injectiepunt van de woning, kunnen verhuurders de zonne-energie verkopen aan energiegemeenschappen of andere partijen, waardoor ze extra inkomsten genereren.

Uitdagingen en Oplossingen

Natuurlijk brengt deze nieuwe vergoedingsstructuur ook uitdagingen met zich mee. Een van de belangrijkste is het feit dat huurders geen teruglevercontract kunnen afsluiten bij hun energieleverancier, wat kan leiden tot inkomstenverlies voor de verhuurders. Om dit aan te pakken, wordt voorgesteld om een forfaitaire vergoeding in te voeren voor het aandeel geïnjecteerde stroom, gebaseerd op het tarief voor beschermde afnemers.

Toekomstige Stappen

De beslissing van de Vlaamse regering om de vergoedingen voor overtollige zonne-energie te verlengen, is een stap in de goede richting voor een duurzamere toekomst. Voordat deze maatregelen van kracht worden, zal advies worden ingewonnen bij de Raad van State en zullen verdere stappen worden genomen om de implementatie soepel te laten verlopen.

Conclusie

Het verlengen van de vergoedingen voor overtollige zonne-energie is een belangrijke stap voor Vlaanderen in de overgang naar duurzame energie. Door huurders te stimuleren meer zelfverbruik te realiseren en sociale verhuurders de mogelijkheid te geven overtollige energie te vermarkten, wordt de weg geëffend voor een efficiënter en groener energiegebruik in de regio. Met deze maatregelen zet Vlaanderen een krachtig signaal neer en laat het zien dat het serieus is over het bereiken van zijn duurzaamheidsdoelstellingen.